Bestuur, toezicht & medezeggenschap

Stichting CuraMare is een bestuursstichting met aan het hoofd een raad van bestuur. Maar besturen doe je samen. Daarom werkt de raad van bestuur nauw samen met de medische staf, verenigd in de VMS/VMSD, en diverse inspraak- en adviesorganen. Ook in 2022 leidde die samenwerking tot waardevolle resultaten. 

Bestuur & toezicht

Stichting CuraMare is bestuurder van Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) en de Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichtingen. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.  

De raad van toezicht heeft vanuit zijn midden drie commissies gevormd, te weten de auditcommissie, de benoemings- en remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. De commissies hebben een beleidsvoorbereidende en adviserende taak; zij hebben een eigen reglement waarin de taken en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze zijn vastgelegd. 

Meer weten over bestuur en toezicht? Op onze website vindt u aanvullende informatie over het bestuur en toezicht van CuraMare