Medezeggenschapsorganen

Medezeggenschapsorganen

CuraMare kent verschillende inspraak- en adviesorganen, die diverse belangengroepen vertegenwoordigen. Welke aandachtspunten stonden er zoal in 2022 op hun lijst? 

Cliëntenraden 

De cliëntenraden binnen CuraMare vertegenwoordigen patiënten en cliënten. In 2022 brachten zij onder andere advies uit over jaarrekeningen en begrotingen, jaarplannen en kwaliteitsplannen, algemene voorwaarden en gedragsnormen CuraMare en statutenwijzigingen. Ook de herbenoeming van drie leden van de raad van toezicht kwam aan bod. 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle CuraMare-medewerkers. In 2022 werd advies uitgebracht dan wel instemming verleend over onderwerpen zoals kwaliteit en veiligheid, het protocol uitstroom, wijziging werktijden apotheek ziekenhuis en hybride werken. De benoeming van een vertrouwenspersoon, het vaccinatiebeleid en het reglement plus samenstelling klachtencommissie CuraMare waren enkele andere agendapunten. 

Medische Staf 

Alle ±120 werkzame medisch specialisten in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en daarmee gelijkgestelde beroepsbeoefenaren zijn lid van de Vereniging Medische Staf (VMS). De VMSD behartigt de belangen van de artsen in dienst van het ziekenhuis en het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuid-Hollandse Eilanden (MSB). Het MSB-bestuur was reeds geïntegreerd in het VMS-bestuur, in 2022 is ook het VMSD-bestuur daarin geïntegreerd.  

Naast de vaste bespreekpunten met de raad van bestuur werden in 2022 onder andere de volgende onderwerpen besproken met de besturen medische staf:  

  • Ontwikkelingen van COVID-19 in het ziekenhuis, onder andere rondom testprocedure en vaccinatie; 
  • Integratie VMSD-bestuur in het VMS-bestuur;  
  • Zorginnovatie in het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek; 
  • Kwaliteitskader Spoedzorg en inzet op de SEH;  
  • Samenwerkingsovereenkomst MSB-VWB; 
  • Productieontwikkelingen ziekenhuis.  

Verpleegkundig Advies Raad 

De Verpleegkundig Advies Raad (VAR) bracht in 2022 onder andere adviezen uit aangaande de functiedifferentiatie HBO-MBO, de optimalisatie van de ketenzorg CuraMare, het ketenbreed opleiden van verpleegkundigen en de werkdruk binnen CuraMare. Daarnaast werd gesproken over gezond roosteren, de week van de nachtdienst, het nieuwe roosterprogramma en de inzet van een Chief Nursing Information Officer. 

Waken over onze identiteit 

CuraMare heeft vijf identiteitsraden: één voor het ziekenhuis en vier voor de woonzorglocaties. De identiteitsraden zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van kerkelijke gemeenten, dorpsraden en overige belanghebbenden, waarbij diverse maatschappelijke stromingen zijn vertegenwoordigd.  

Naast advies over het identiteitsbeleid van het ziekenhuis c.q. de locatie hebben deze identiteitsraden onder andere instemmingsrecht bij de benoeming van de geestelijk verzorger en, op de woonzorglocaties, de divisiemanager die belast is met de leiding van de locatie en de teammanager die als aandachtsgebied het borgen van de lokale grondslag heeft.  

In 2022 brachten de identiteitsraden ondermeer advies uit over het conceptbeleidsplan Identiteit en Ethiek ‘CuraMare Zorg met hart en ziel’, de herdenkingsmomenten en -bijeenkomsten ZVGO, de invulling van feestdagen en de evaluatie van de invulling zondagmiddag in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.