Kwaliteit en Veiligheid

Veiligheid is en blijft een intrinsiek onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Om hierover verantwoording te kunnen afleggen, houden we allerlei gegevens bij. Zo kunnen we adequaat sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Het afgelopen jaar hebben acht interne incidentonderzoeken en vijf calamiteitenonderzoeken plaatsgevonden vanuit de Centrale Meldingscommissie. Naast de incident- en calamiteitenonderzoeken werden 963 incidentmeldingen geregistreerd. De meeste meldingen hebben betrekking op medicatie en behandeling.  

In de thuis- en ouderenzorg zijn in totaal 5573 incidentmeldingen geregistreerd, de meeste daarvan hadden betrekking op medicatie en vallen. Er zijn acht interne onderzoeken geweest en drie calamiteitenonderzoeken gedaan.

Bewust melden

Alhoewel het aantal incidentmeldingen al enkele jaren stijgt, betekent dit niet per definitie dat het aantal incidenten toeneemt. Afgelopen jaren is namelijk intensief ingezet op het bevorderen van de meldingsbereidheid van medewerkers. Medewerkers zijn zich bewuster geworden van de risico’s en zien het melden van incidenten steeds meer als een waardevol middel om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. Positief is het feit dat het aantal incidenten m.b.t. ‘de Wet zorg en dwang’ en ‘onbegrepen gedrag’ in 2022 licht is afgenomen. 

Betere analyse

De centrale MIC-commissie (Melden Incidenten Cliënten) van de ouderenzorg actualiseerde in 2022 het MIC-beleid en het MIC-formulier. De verwachting is dat dit zal leiden tot een betere analyse en gerichtere preventiemaatregelen. 

Audit, visitaties en inspectie

Audit, visitaties en inspectie

In 2022 is een start gemaakt met het zogeheten ‘waarderend auditen’. Er zijn diverse interne audits afgenomen, onder andere rondom het operatieve proces, vroegsignalering, bloedtransfusie en, voor de thuis- en ouderenzorg, inzake wond- en katheterzorg. De resultaten van deze interne audits zijn opgepakt binnen de afdelingen waar de audits hebben plaatsgevonden én meegenomen in de kwartaalrapportage Kwaliteit en veiligheid. 

  • gedurende de COVID-periode nam het aantal beschikbare interne auditoren sterk af. Om deze groep te vergroten, is eind 2022 een (succesvolle) wervingscampagne voor nieuwe auditoren opgezet;  
  • er heeft in 2022 geen externe audit vanuit Qualicor Europe plaatsgevonden, in juni 2023 staat de eerstvolgende audit gepland. De voorbereidingen daarvoor zijn in de tweede helft van 2022 uitgevoerd;  
  • de afdelingen Kindergeneeskunde en Reumatologie ondergingen externe visitaties;  
  • in maart 2022 vond het jaarlijkse gesprek met de IGJ plaats met als jaarthema ‘Persoonsgerichte zorg’; 
  • de thuis- en ouderenzorg is in 2022 niet door de IGJ bezocht.  

De kracht van synergie

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis neemt deel aan de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Vanuit deze samenwerking ontstaan initiatieven en projecten om kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. In 2022 is het STIM (Signalen en Transmurale Incident Meldingen) gestart, waarmee een stap is gemaakt richting een centraal meldingsplatform.  

Vanuit de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) participeerde Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in diverse projecten, onder andere op het gebied van darmkanker, heupfratuur en integrale geboortezorg.  

Ook hier benutten we dus de kracht van synergie volop: het delen van kennis en ervaringen verbetert zorgprocessen!