Werkgeverschap & Arbeidsmarkt

Het zorgen voor voldoende en gekwalificeerde medewerkers stond in 2022 wederom centraal. De landelijke trends van krapte op de arbeidsmarkt en hoog verzuim raken natuurlijk ook onze organisatie. In samenspel tussen medewerkers, leidinggevenden en organisatie werken we met elkaar hard aan onze doelstellingen: instroom, doorstroom en inzetbaarheid van medewerkers. 

CuraMare is een fijne plek om te werken is en dat willen we zo houden. Daartoe lag de focus inzake personeelsbeleid in 2022 op drie pijlers:  

  • instroom 
  • doorstroom en inzetbaarheid van medewerkers 
  • de sleutel tot stabiel personeelsbestand.  

De zorg voor onze medewerkers kreeg in 2022 alle aandacht, daarnaast zijn er onverminderd veel inspanningen gedaan om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden. We hebben uitvoerig aandacht besteed aan het goed positioneren van ons werkgeversmerk, o.a. door onze campagne ‘CuraMare geeft’ en het voortdurende opleiden van grote aantallen nieuwe beroepskrachten. Hierbij richten we ons niet alleen op schoolverlaters, maar ook op zij-instromers.  

Duurzame inzetbaarheid

Het leveren van topprestaties vraagt om duurzaam inzetbare medewerkers. Dus besteden we in toenemende mate aandacht aan de (duurzame) inzetbaarheid van onze medewerkers. Hierin is nadrukkelijk aandacht voor preventie, goede arbeidsomstandigheden en verzuim. We blijven in gesprek met onze medewerkers, waarbij we informeren en inspireren met informatie, workshops en activiteiten. 

Verzuim

In 2022 hebben we actief regie gevoerd op verzuim en met resultaat: het verzuimpercentage lag op 7,04%.  

Dat is ver onder het landelijk gemiddelde van 8,36%! 

Fysieke arbeidsomstandigheden

Fysieke arbeidsomstandigheden

Tijdens het werken binnen een organisatie kunnen medewerkers worden blootgesteld aan risico’s en belastende factoren. CuraMare treft maatregelen om de risico’s en belastende factoren zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. De leidinggevende van iedere afdeling is verantwoordelijk voor het houden van toezicht en naleving van het Arbobeleid. Maar om de arbeidsomstandigheden goed te kunnen borgen en medewerkers en leidinggevenden goed te kunnen adviseren, ondersteunen en faciliteren, hebben we verschillende functies en rollen binnen de organisatie. Denk aan de RI&E (risico-Inventarisatie en -evaluatie), de preventiemedewerkers (dat waren er in 2022 zo’n 66) en het beleid Hybride werken, dat in 2022 ontwikkeld en geïmplementeerd is.  

Psychosociale arbeidsomstandigheden

Op het gebied van psychosociale arbeidsomstandigheden wordt eveneens grote inzet getoond door diverse personen en teams. Zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker (deze ontving in 2022 72 aanmeldingen vanuit de hele organisatie) of het Bedrijfsopvang team (BOT), dat in 2022 uit 11 mensen bestond en 19 meldingen in behandeling genomen heeft. De drie vertrouwenspersonen binnen CuraMare zijn 14 keer benaderd, in een aantal gevallen vond doorverwijzing naar hulpverlening plaats. 

 

Bedrijfshulpverleners

Op alle locaties zijn BHV-ontruimers en –ploegleiders aangesteld; zij worden jaarlijks bijgeschoold door middel van trainingen en oefeningen op de eigen locatie en afdeling. Tevens beschikt elke locatie over een BHV-ontruimingsplan. Ook is CuraMare-breed een integraal crisisplan opgesteld. 

Geen klachten, meldingen of bezwaren

De Klachtencommissie heeft in 2022 geen individuele klachten afgehandeld, de Commissie Sociale Begeleiding heeft geen meldingen ontvangen en de Interne Bezwaren Commissie (IBC) heeft in 2022 geen bezwaren behandeld.