Risico’s en onzekerheden

We nemen geen enkel risico

Als zorgorganisatie willen we mogelijke risico’s natuurlijk zo veel mogelijk uitsluiten. Daartoe kennen we binnen CuraMare een integraal risicomanagementsysteem, dat verankerd is in onze organisatie en gebaseerd is op de ‘Three Lines’- gedachte. Hoe werkt dit systeem?

Uitgangspunt bij het risicomanagementsysteem Three Lines is de gedachte dat het lijnmanagement in het ziekenhuis verantwoordelijk is voor haar eigen processen. Daarnaast zijn er functies en structuren die het lijnmanagement hierbij ondersteunen, zij zorgen tevens voor coördinatie en bewaking van acties in het kader van het risicomanagement. Ten slotte is er in de organisatie een afdeling Interne controle, die controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede lijn soepel functioneert. Ofwel: drie lijnen dus die samen dankzij een intern risicobeheersings- en controlesysteem de mogelijke risico’s zo veel mogelijk trachten te beheersen.

Strategische risico’s

Onvoldoende personeel, coronadip, dominantie van de systeemwereld, druk op financiën (door eisen van buitenaf) en toenemende kwaliteitseisen: het zijn slechts enkele van de strategisch risico’s waarmee Curamare in 2022 te maken kreeg – en die ook de komende jaren nog een grote rol zullen spelen. In een eerdere werksessie met het management zijn deze risico’s duidelijk in kaart gebracht, waarbij beheersmaatregelen geformuleerd zijn. Mogelijke oplossingen? Uit onderstaand schema wordt duidelijk waar we die onder andere gaan zoeken: in recruitment, opleiding, samenwerken, slim organiseren en in kaart brengen waar onze kansen liggen. Flinke uitdagingen, die we doortastend zullen oppakken!

Financiële risico’s

In het zogeheten ‘treasurystatuut’ van CuraMare staan de kaders benoemd waaraan de zogenoemde ‘financiële instrumenten’ moeten voldoen omtrent het beheersen van risico's. Bij het aangaan van nieuwe leningen bijvoorbeeld wordt dusdanig gehandeld, dat grote schommelingen in de rentekosten kunnen worden geëgaliseerd. Bij het afsluiten van leningen zal niet gespeculeerd kunnen worden over rentestijging of -daling (om zo te voorkomen dat hier financiële voordelen mee behaald kunnen worden). Als zorgorganisatie is CuraMare niet gericht op het risicovol innemen van renteposities. In het boekjaar 2022 zijn geen derivaten ingezet.

Beleggingsbeleid

Ook als het gaat om beleggingen zijn we uiterst voorzichtig en doen we er alles aan om risico’s te voorkomen. Beleggingen binnen CuraMare kunnen uitsluitend deposito’s/spaarrekeningen en/of Nederlandse staatsobligaties omvatten. Deze beleggingen kunnen alleen plaatsvinden bij de Rabobank, ABN-AMRO, ING, Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank. Beleggingen vinden uitsluitend op lange termijn plaats als uit de kasstroomprognoses blijkt dat deze middelen op langere termijn overtollig zijn én dat een vervroegde (boetevrije) aflossing niet tot de mogelijkheden behoort (of dat dit geen groter financieel voordeel zou opleveren). Beleggingen in vreemde valuta, effecten, financieringsinstrumenten, goud of overige edele metalen vallen niet binnen ons beleidskader.